پرسشنامه سخت رویی کوباسا

۳۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تاب آوری

۳۰۰۰۰ تومان

مبانی نظری سخت‌رویی

۳۰۰۰۰ تومان

جلسات آموزشی بهزیستی روان شناختی

۱۵۰۰۰ تومان

– پرسشنامه آلکسی تایمیای تورنتو (TAS-20)

۳۰۰۰ تومان

خاستگاه نظری کیفیت زندگی و اتیسم

۳۰۰۰۰ تومان

مبانی نظری و مفهومی افکارخودآیند منفی

۳۰۰۰۰ تومان

مبانی نظری فصل دو. بهزیستی روانی

۳۰۰۰۰ تومان

پروتکل امید درمانی

۳۰۰۰۰ تومان

مقیاس تنظیم شناختی هیجان

۳۵۰۰ تومان
0