ادبیات و پیشینه تاب آوری

۳۰۰۰۰ تومان

مبانی نظری سخت‌رویی

۳۰۰۰۰ تومان

مقیاس تنظیم شناختی هیجان

۳۵۰۰ تومان

مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (CD-RISC) همراه با منبع و روایی و پایی

۲۰۰۰ تومان

مقیاس سازگاری زن و شوهر گراهام بی اسپنیر

۳۵۰۰ تومان

آزمون سنجش خلاقیت عابدی

۲۵۰۰۰ تومان

ادبیات پژوهشی و مبانی نظری الکسی تایمی

۱۰۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه تحقیق سبک های تصمیم گیری عمومی

۲۵۰۰۰ تومان

ادبیات و پیشینه پژوهشی اثر بخشی واقعیت درمانی بر کاهش افسردگی در معتادان

۲۵۰۰۰ تومان

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهشی اعتیاد

۲۵۰۰۰ تومان
0